MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır:

A. ALICI: (Sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B. SATICI: (Sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 • BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
 • BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
 • KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
 • YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188),
 • HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
 • SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
 • ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
 • SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
 • SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
 • TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
 • SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
 • MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

5. TESLİMAT

Siparişler, ALICI’nın bildirdiği teslimat adresine belirtilen süre içinde teslim edilecektir. Teslimat sırasında herhangi bir problem yaşanması durumunda ALICI derhal SATICI ile iletişime geçmelidir.

6. CAYMA HAKKI

ALICI, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, malın ALICI veya yetkili olduğu kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren başlar.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya yazılı bildirim yapılmalıdır. Cayma hakkı kullanımı için SATICI’nın internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri kullanılabilir.

Cayma hakkının kullanılması durumunda, ALICI malı satın aldığı bedeli ve varsa tarafına tahakkuk eden diğer masrafları en geç on gün içinde iade etmekle yükümlüdür. İade işlemi, malın SATICI’ya ulaştığı ve kontrol edildiği tarihi takip eden on gün içinde gerçekleşir.

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde.
 • ALICI veya onun tarafından belirlenen bir kimsenin, malın tesliminden önce, tüketiciye teslim edilen mallara ilişkin sözleşmelerde.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların.

7. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

ALICI’nın gizliliği SATICI tarafından önemle korunacaktır. ALICI, SATICI’ya sipariş sırasında verdiği kişisel bilgilerin, siparişin işlemesi ve takibi için SATICI tarafından kullanılmasına onay vermiş sayılır.

8. GENEL HÜKÜMLER

 • SATICI, ürünleri belirtilen koşullarda teslim etmeyi ve kaliteli hizmet sunmayı kabul eder.
 • Mücbir sebep durumlarında (doğal afet, savaş, grev, vb.), SATICI, ALICI’yı derhal bilgilendirir ve bu durumda tarafların hakları askıya alınır.

Bu sözleşmenin kabul edilmesi, tarafların bu şartları anladığı ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme, elektronik ortamda onaylandığından dolayı her iki tarafça da aynı şekilde bağlayıcıdır.